اخذ گواهینامه استاندارد آسانسورهای پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران موفق به دریافت گواهینامه استاندارد آسانسورهای خود گردید. این پروژه که با اخذ مجوز از شهرداری از نیمه اردیبهشت ماه سال 1399 آغاز گردید، در حال حاضر در موقعیت پیشرفت فیزیکی 99/3% قرار دارد. پس از اجرای آسانسورها، در مرحله اخذ استاندارد مشخصات فیزیکی، فنی و الکترونیکی تا نازک کاری و عملکرد بهینه کلیه قطعات آنها طی بازدیدهای متعدد از سوی کارشناسان سازمان استاندارد، مورد بازررسی قرار گرفت. به صورت عام در اکثریت پروژه ها، این پروسه مدت زمان طولانی 1 الی 2 سال را طی می کند تا با رفع مرحله ای نواقص و بازدیدهای پیاپی موفق به دریافت تاییدیه استاندارد آسانسور گردد. لیکن پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران، با توجه به دقت نظر اعمال شده در فاز عملیاتی، و همچنین دقت گروه نظارت فیلتر شرکت ساختمانی بانک ملت، همراهی پیمانکارمربوطه و کارفرمای پروژه، در مدت زمان کوتاه چند ماهه به این مهم نائل آمده است.

قابل ذکر است پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران، دارای دو دستگاه آسانسور به صورت ترکیبی، از نوع مونتاژی و غیر پکیجی با ظرفیت هر یک 450 کیلوگرم میباشد. تمام اتوماتیک، 3 سیستم نجات UPS براساس ضوابط سازمان استانداردایران، سیستم کنترل برند معتبر، سیستم ترمز ایمنی پاراشوک، سیستم تخلیه مسافر در نزدیک ترین طبقه، و نیز سوییچ آتش نشان از اهم مشخصات فنی آسانسورها می باشد.

     

  

 

print