ابلاغیه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران در خصوص حد نصاب اراضی برای اخذ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

پیرو ابلاغیه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران به شماره 1401/1200/6267/ص  مورخ  1401/03/07 درخصوص حد نصاب اراضی برای اخذ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری؛به استحضار میرساند؛ به استناد مفاد قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن تعیین نوعیت اراضی شهری)واقع در محدوده و حریم مصوب( صرف نظر از مساحت اراضی مشمول مقررات مربوطه می گردد.
به منظور مشاهده و دریافت ابلاغیه مذکور کلیک نمایید

print