آخرین وضعیت پروژه سندیکا بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،  آخرین وضعیت پروژه سندیکا بیمه  گران ایران واقع در میدان سلماس به شرح زیر می باشد:

پس از اتمام عملیات گودبرداری و تحکیم گود، بتن ریزی مِگر انجام گردید. در حال حاضر آرماتوربندی فنداسیون جهت بتن ریزی کامل کف در حال انجام می باشد.
موانع و مشکلات مربوط به اجرای فونداسیون در محل هایی که به سازه نگهبان تلاقی دارد، طی جلساتی با حضور کارفرما، مشاور، پیمانکار  مطرح شد و دستور کارهای لازم جهت ارائه به پیمانکار، اخذ گشت.

print