رصد اجرای توافقات در بازدید دکتر ریاضی نژاد از مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر ریاضی نژاد عضو موظف هیئت مدیره این شرکت از پروژه جام خلیج فارس روز شنبه مورخ 1401/10/24 بازدید نمود. این جلسه با همراهی مهندس شیخ زادگان مدیرپروژه و تیم فنی مستقر در محل پروژه صورت گرفت و بخش های مختلف مجتمع جام خلیج فارس مشتمل بر طبقات اداری و تجاری مورد بازدید میدانی قرار گرفت. ضمن ارزیابی موارد و هماهنگی انجام ماده 48 با پیمانکار، طی جلسه ای  بر رفع نواقص و کاستی ها در موارد مطروحه تاکید شد و خروج پیمانکار از کارگاه در اجرای ماده 48 و طبق زمانبندی توافق شده به ایشان و مشاور اعلام گردید.

پرینت