برگزاری جلسه پانل فنی و آتش نشانی پروژه جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه پانل فنی با حضور مدیر پروژه، نمایندگان پیمانکار، کارفرما، مشاور و تیم متخصصان و کارشناسان فنی شرکت در محل پروژه جام خلیج فارس در تاریخ 1401/08/30 برگزار گردید. در این جلسه درخصوص بررسی و رفع مسائل مطروحه در پانل های مجزای الکتریکال، مکانیکال، ابنیه و آتش نشانی بحث و چاره اندیشی شد.

پرینت