محمدی بیان کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون متعلق به دولت است و تسهیلات بانکی حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط با اولویت شرکت‌های تعاونی را ضمانت می کند.

وی خاطر نشان کرد: 70درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و بقیه آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونی ها است که ضامن آنان در نزد بانکها برای دریافت تسهیلات می شوند.

وی بیان کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تا چند ماه قبل تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تعاونی ها را به صورت 100درصدی ضمانت می کرد اما طی تفاهم ای که در شرف انعقاد با صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد، سقف این ضمانت برای شرکتهای تعاونی دانش بنیان تا 10میلیارد تومان تسهیلات و برای شرکت های غیرتعاونی دانش بنیان تا هفت میلیارد تومان تسهیلات افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: هرچند ضمانت مزبور میزان خطرپذیری را برای صندوق بالا می برد اما هدف تقویت اقتصاد دانش بنیان ها در کشور است.