برگزاری جلسه مشترک تسریع پیشبرد پروژه مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه مشترک هلدینگ بهساز، شرکت ساختمانی بانک ملت، شرکت های روف تراس در جایگاه پیمانکار مادر و مشاور باوند با موضوعیت پروژه مجتمع جام خلیج فارس مورخ 1401/10/11 در محل شرکت ساختمانی برگزار شد. در این جلسه دکتر رادمهر مدیرعامل هلدینگ، دکتر صادقی عضو موظف و قائم مقام مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکت ها، دکتر میرزایی مدیرعامل و دکتر ریاضی نژاد عضو موظف هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر ثمری مدیر حقوقی هلدینگ و مهندس شیخ زادگان مدیرپروژه مجتمع جام خلیج فارس حضور داشتند و درخصوص بررسی عملکرد پیمانکار اصلی پروژه جام خلیج فارس و تصمیمات استراتژیک جهت تسریع در روند اتمام پروژه بحث و تبادل نظر شد.

پرینت