بانک ملت روز 31 خردادماه 1401 مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده خود را برپا می کند.