بازدید مدیرعامل شرکت از پروژه سندیکای بیمه گران ایران دی ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت دکتر اجاقی در تاریخ 1400/10/04 از پروژه سندیکای بیمه گران ایران به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پروژه دیدن کردند.

در این بازدید مدیر پروژه به ارائه گزارش از اهم اقدامات و بیان روند پیشرفت پروژه پرداخت.

 

 

پرینت